top of page

Privacy statement Bressers Reparatie

 

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij bieden u graag transparantie over de gegevens die wij verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn onder deze nieuwe wet. Wij hebben in verband daarmee ons privacy statement herschreven.
 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondrechtslagen
- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten waarbij u een  betrokken partij bent, of om op uw verzoek een account aan te maken voor het afnemen  van onze producten.
- U heeft toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doelen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen
- Het leveren van goederen aan de door u verstrekte afleveradressen,
- Het afhandelen en versturen van (digitale) facturen,
- U te kunnen e-mailen en bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen   voeren,
- U te kunnen informeren over wijzigingen aangaande onze diensten en producten,  aanbiedingen, prijswijzigingen en overige relevante informatie,

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- NAW gegevens,
- Telefoonnummer,
- E-mailadres,
- IP-adres,
- Voor & achternaam
- Instrument,
- Gegevens over uw activiteiten op onze website,
- Alle persoonsgegevens & financiële gegevens op grond van wettelijke bepalingen.
 

Bewaartermijn van persoonsgegevens
- Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig om een correcte dienstverlening uit te kunnen voeren. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens voor de termijn waarin wij dit relevant achten in het kader van onze dienstverlening.
- Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Bressers Reparatie op grond van een wettelijke  bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
- Wij verstrekken of verkopen géén persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet.
- Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het  IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren.

Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de website van

 De Autoriteit Persoonsgegevens Lees het Privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke

 privacybeleid van Google analytics
- Op onze website zijn mogelijk links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg geselecteerd zijn, draagt Bressers Reparatie geen  verantwoording ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
- U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bressers Reparatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
- U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw    persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bressers.reparatie@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),  paspoortnummer en BSN (burgerservicenummer) zwart.  Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken.
- Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale    toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via onderstaande link:

 https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
- Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maat  regelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
- Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, naam dan contact met ons op via bressers.reparatie@gmail.com

Aanpassen privacy statement
- Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wij zullen u per e-mail op de hoogte stellen wanneer wij dit privacy statement aanpassen en per welke datum deze aanpassingen van kracht zijn.  Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste  versie van ons privacy statement. -
 De huidige privacy statement is bijgewerkt op 23-05-2018

bottom of page